The Parent, Teacher & Students Committee

The Parent, Teacher & Students committee has been constituted as per CBSE letter no. CBSE/AFF/School/Safety/19, Circular no. 19 / 2017 dated 12/09/2017

School Code : 14371
Affiliation No. :1030503


Parent's Committee

S.No. Parent's Name Contact Number
1. Naushad Shaikh 9869271722
2. Ashok Kumar Nishad 8224099587
3. Hari Narayan Sharma 8989508011
4. SohebRao Dawande 9893353193
5. Javed Qureshi 9826365354
6. Nusrat Khan 9303228763
7. Pooja Pawar 9826831555
8. Rajendra Soni 9926653983

Teacher's Committee

S.No. Teacher's Name Contact Number
1. Mr. Chandrapratap Singh Naruka 9589842898
2. Mrs. Gohar Jaha Shaikh 9406661303
3. Mrs. Rangeela Verma 8103996104
4. Mrs. Lata Yadav 8370077229
5. Mr. Navindra Dalal 9074615609

Student's Committee

S.No. Student's Name Contact Number
1. Vanshika Prajapati 9301160272
2. Priyanshi Rathore 8269113913
3. Shireen Qureshie 9826365354
4. Harsit Patil 9630127818
5. Vansh Lodhi 9300276788
6. Samreen Khan 9827270040
7. Satish Jatav 9009513512
8. Alfiya Shaikh 8602668983
9. Kashaf Khan 9806701130
10. Simran Shaikh 9300901222

Untitled Document